Mode:         
Chi tiết tin tức

Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế tư nhân

Người đăng: SYT .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 9092 lượt.

1. Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 12/2020)
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 20/01/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 16/3/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 11/5/2021)
Danh sách cập nhật ngày 28/07/2021
Danh sách cập nhật ngày 10/8/2021
Danh sách cập nhật 04/10/2021
2. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Minh Thiện 
Danh sách (bổ sung)
Danh sách (bổ sung)
Danh sách (bổ sung)
Danh sách (bổ sung)
Danh sách (bổ sung th2/2021)
Danh sách (bổ sung th3/2021)
Danh sách bổ sung 03/6/2021
Danh sách bổ sung 04/8/2021
Danh sách bổ sung 09/09/2021
3. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tam Kỳ
Danh sách bổ sung ngày 20/7/2020
Danh sách bổ sung ngày 31/8/2020
Danh sách bổ sung ngày 9/2020
 Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương Tam Kỳ năm 2021
Danh sách bổ sung ngày 22/3/2021
Danh sách bổ sung ngày 02/6/2021
Danh sách cập nhật ngày 01/07/2021
Danh sách cập nhật ngày 29/07/2021
Danh sách cập nhật ngày 10/8/2021
Danh sách cập nhật người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương Tam Kỳ 25/8/2021
Danh sách cập nhật ngày 01/9/2021
Danh sách cập nhật ngày 14/9/2021

4.  Danh sách người hành nghể KCB tại BVĐK Thái Bình Dương Hội An
Danh sách bổ sung tại BVĐK Thái Bình Dương - Hội An
Danh sách đăng tải lại tháng 11/2020
Danh sách bổ sung tháng 11/2020
Danh sách bổ sung tháng 02/2021
Danh sách bổ sung tháng 03/2021
Danh sách bổ sung tháng 25/3/2021
Danh sách bổ sung 19/7/2021
Danh sách cập nhật ngày 10/10/2021 
5. Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa An Phước
Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa An Phước (2021)

6. Phòng khám đa khoa Bình An (Quế Sơn)
    Phòng khám đa khoa Bình An (Cập nhật)
Phòng khám đa khoa Bình An  Quế Sơn(Cập nhật th4/2020)
Cập nhật bổ sung ngày 26/8/2021

7. Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa Bình An - Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc
Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa Bình An - Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc (cập nhật)
Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa Bình An - Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc (cập nhật th4/2020)
Danh sách bổ sung ngày 10/8/2021
Danh sách cập nhật ngày 12/10/2021
8. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Trường ĐH Phan Châu Trinh và Phòng khám ĐK Hồng Phúc - Tam Kỳ
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung)
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung)
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung)
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung 19/5  thời điểm cập nhật 16/6) 

    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh 
    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (Bổ sung)
   Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (Bổ sung)
   Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (2/12/2020)
  Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (12/12/2020)
Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (01/2021)

   
9. 1 Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành
 Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành (bổ sung)
Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành (bổ sung)
Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành (bổ sung)
Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành 2021
Danh sách sửa đổi bổ sung PKĐK Toàn Mỹ tháng 3/2021
Danh sách sửa đổi bổ sung PKĐK Toàn Mỹ tháng 1/4/2021
Danh sách cập nhật ngày 01/08/2021
Danh sách cập nhật tháng 10 năm 2021
9.2    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc
9.2    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc (bổ sung th4/2021)
Danh sách người Hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc 20/4/2021
Danh sách người Hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc cập nhật 31/5/2021
Danh sách cập nhật ngày 23/7/2021

10. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức
     Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (1)
     Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (2)
     Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (3)
 Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (4)
 Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (5)
Danh sách cập nhật 24/09/2021
Danh sách cập nhật ngày 9/10/2021
11. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thăng Hoa
      Danh sách bổ sung (BVĐK Thăng Hoa)
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa ngày 17/07/2020
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa ngày 31/07/2020
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa ngày 9/2020
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa tháng 12/2020
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa tháng 01/2021
Danh sách bổ sung 22/5/2021
Danh sách cập nhật người hành nghề kcb tại BV Thăng Hoa ngày 28/06/2021
Danh sách cập nhật 12/8/2021
12. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Sống khỏe
Danh sách bổ sung tháng 2 năm 2021
Danh sách bổ sung tháng 2 năm 2021 (2)
Danh sách điều chỉnh giảm tháng 3 năm 2021 
Danh sách bổ sung 27/3/2021
Danh sách bổ sung 19/4/2021
Danh sách bổ sung 2/5/2021
Danh sách bổ sung cập nhật 19/8/2021
13. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK An Hiền
Bổ sung danh sách hành nghề tại PKĐK An Hiền
Bổ sung danh sách hành nghề tại PKĐK An Hiền (th4/2021)
Danh sách cập nhật bổ sung người hành nghề tại PKĐK An Hiền (27/8)
Danh sách cập nhật (27/8-l2)
14. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Phước Đức 

     Danh sách bổ sung (lần 1)
Danh sách bổ sung (th4/2021)
15. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước 
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 10/4/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 01/5/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 01/6/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 01/7/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 20/8/2021)
Danh sách cập nhật ngày 04/10/2021
16. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Huy Khoa
Bổ sung lần 2
 Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Huy Khoa 21/4

17. Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành (bổ sung th4/2021)
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành bổ sung ngày 12/4
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành bổ sung ngày 26/4
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành cập nhật 17/5/2021
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành ngày 29/7/2021
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 08/10/2021
18. Danh sách người hành nghề PKĐK Nam Việt
Danh sách người hành nghề PKĐK Nam Việt 10/6/2021
Cập nhật bổ sung ngày 15/8
19. Phòng khám đa khoa Đoàn Thung danh sách ngày 13/6/2021
Phòng khám đa khoa Đoàn Thung danh sách ngày 02/7/2021
20. Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á
20.1. Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn (19/7/2021)
Cập nhật ngày 05/8/2021
Cập nhật 11/8/2021 (phòng khám Đông Quế Sơn)

20.2. Phòng khám đa khoa Tam Thăng (19/7/2021)

21. Phòng khám đa khoa Trọng Nhân
   Phòng khám đa khoa Trọng Nhân danh sách cập nhật ngày 28/9/2021
Nguồn tin: Sở Y tế
[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Danh sách hành nghề tại Bệnh viện Bình An, Phòng khám Đa khoa Hồng Phúc, Phòng khám đại học y khoa Phan Châu Trinh
Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa Phước Đức
Thông báo đăng tải các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe
THÔNG BÁO đơn vị đủ điều kiện tiêm chủng
Thông báo đăng tải cơ sở xét nghiệm an toàn sinh học
Vể việc cấp mã cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động
Thông báo đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế
Danh sách cơ sở KCB tư nhân tại tỉnh Quảng Nam được cấp phép
Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 175 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
TẬP HUẤN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG COVID-19
Đọc thêm >>
Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin...
Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 174 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
CẬP NHẬT ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI QUẢNG NAM
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU...
QUẢNG NAM: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
Đọc thêm >>
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hiện nay, Bộ Y tế đã phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ người dân phòng, chống COVID-19 như: ncovi, tờ khai y tế, bluezone, covid-19,...người dân hãy cài đặt ứng dụng để được bảo...
Đọc thêm >>
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 173 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH...
Đọc thêm >>
QUẢNG NAM: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM THÊM HAI PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Đọc thêm >>
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TẦY GIUN HỌC SINH TIỂU HỌC NĂM 2021
Đọc thêm >>
HỘI THẢO THAM VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHIẾN...
HIỆP ĐỨC KHAI TRƯƠNG PHÒNG PHỤC HỒI CHỨC...
GƯƠNG MỘT CÁN BỘ Y TẾ TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 170 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
LỄ TRAO TẶNG DANH HIỆU THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN...
TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM CHỦNG MỞ...
TẬP HUẤN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19
SỞ Y TẾ HỌP VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN...
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN KINH NGHIỆM...
KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG...
ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM BÁNH TRUNG THU...
ĐẨY NHANH TRUY VẾT F0 TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC LỄ...
THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 169 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG,...
TẬP HUẤN AN TOÀN TIÊM CHỦNG CHO CÁN BỘ LÀM...
 Đăng nhập
Tài khoản  
 
Liên kết website

Website đơn vị
Lượt truy cập