BAN GIÁM ĐỐC

TS.BS. Mai Văn Mười

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Điện thoại cơ quan: 0235.3702.064

Di động: 0913.406.467

Email: maivanmuoisyt@gmail.com

TS.BS. Nguyễn Văn Văn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Di động: 0914.127.432

BSCKII. Dương Ngọc Vinh

PHÓ GIÁM ĐỐC

Di động: 0905.575.764

BSCKII. Huỳnh Thuận

PHÓ GIÁM ĐỐC

Di động: 0905.011.989
Liên kết website

Đăng nhập
Tài khoản  
 
Website đơn vị