Tìm kiếm bài viết

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế

Thông báo số 66/TB-SYT ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGOÀI CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quảng Nam Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhưng không trúng tuyển vào đơn vị đã đăng ký ban đầu theo Phiếu đăng ký dự tuyển đến để chọn đơn vị công tác theo các chỉ tiêu còn lại theo quy định tại khoản 3, mục VI kế hoạch số 6204/KH-UBND.
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid