Sơ đồ tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy

  1. Phòng Tổ chức Hành chính:

Chức năng:

 Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế, hoạt động hành chính của Sở Y tế

Trưởng phòngThs. BS. Lê Văn Tiến
ĐTCQ: 0235.3852394
DĐ: 0986.698.788
Email: drtienhd@gmail.com
Phó Trưởng phòngThs. Lê Xuân Bình
ĐT: 0905.662.868
Email: binhsytqnam@gmail.com
  1. Thanh tra Sở:

Chức năng:

 Thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Chánh Thanh traBS.CKI Dương Đạt
DĐ: 0905625978
ĐTCQ:  0235.3812088
Email: ttrayteqnam@gmail.com
Phó Chánh Thanh traCN. Đặng Công Thu
ĐTCQ:  0235.3812088
DĐ: 0905.898.323
  1.  Phòng Nghiệp vụ Y:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

Trưởng phòng:ThS.Trương Quang Bình
ĐTCQ: 0235.3852330
DĐ: 0901.966.469
drbinhqn@gmail.com
  1. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Chức năng:

 Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòng:DS. CKII Huỳnh Phước Nhất
ĐTCQ: 0235.3810106
DĐ: 0903.571.293
Phó Trưởng phòngDS.CKI Trịnh Lương Nhơn
ĐTCQ:0235.3810106
DĐ:0984.497.932
Email:dsnhonluongtk1965@gmail.com
  1. Phòng Kế hoạch Tài chính:

Chức năng:

 Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và thống kê tin học y tế trên địa bàn thành phố.

Trưởng phòng:BS. Nguyễn Thị Nha
DĐ: 0913.085.545
Email: nha.bacsi@gmail.com
Phó Trưởng phòngKs.Kiều Viết Thiệu
ĐTCQ: 02353.852394
DĐ: 0935.900.544
Phó Trưởng phòngBS. CKI Nguyễn Công Sơn
ĐTCQ: 02353.852394
Email: ncsonsyt@gmail.com
DĐ: 0905.403.846

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid