KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhằm đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam có công văn chỉ đạo việc thực hiện quản lý khai báo y tế bằng mã QR trên địa bàn tỉnh.