ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HỌP TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Chiều ngày 20.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các Sở, Ban, Ngành liên quan về triển khai các giải pháp công nghệ và truyền thông trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.