Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế tư nhân

Danh sách người hành nghề KCB tại các cơ sở y tế tư nhân


1. Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 12/2020) 
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 20/01/2021) 
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 16/3/2021) 
Danh sách người hành nghề KCB tại Bệnh viện Bình An - Duy Xuyên (cập nhật 11/5/2021) 
Danh sách cập nhật ngày 28/07/2021 
Danh sách cập nhật ngày 10/8/2021 
Danh sách cập nhật 04/10/2021 
Danh sách cập nhật 11/10/2021 
Danh sách cập nhật ngày 30/10/2021 
2. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Minh Thiện  
Danh sách (bổ sung) 
Danh sách (bổ sung) 
Danh sách (bổ sung) 
Danh sách (bổ sung) 
Danh sách (bổ sung th2/2021) 
Danh sách (bổ sung th3/2021) 
Danh sách bổ sung 03/6/2021 
Danh sách bổ sung 04/8/2021 
Danh sách bổ sung 09/09/2021 
Cập nhật ngày 01/11/2021 
3. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tam Kỳ 
Danh sách bổ sung ngày 20/7/2020 
Danh sách bổ sung ngày 31/8/2020 
Danh sách bổ sung ngày 9/2020 
 Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương Tam Kỳ năm 2021 
Danh sách bổ sung ngày 22/3/2021 
Danh sách bổ sung ngày 02/6/2021 
Danh sách cập nhật ngày 01/07/2021 
Danh sách cập nhật ngày 29/07/2021 
Danh sách cập nhật ngày 10/8/2021 
Danh sách cập nhật người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương Tam Kỳ 25/8/2021 
Danh sách cập nhật ngày 01/9/2021 
Danh sách cập nhật ngày 14/9/2021 
Danh sách cập nhật ngày 22/10/2021 
4.  Danh sách người hành nghể KCB tại BVĐK Thái Bình Dương Hội An 
Danh sách bổ sung tại BVĐK Thái Bình Dương - Hội An 
Danh sách đăng tải lại tháng 11/2020 
Danh sách bổ sung tháng 11/2020 
Danh sách bổ sung tháng 02/2021 
Danh sách bổ sung tháng 03/2021 
Danh sách bổ sung tháng 25/3/2021 
Danh sách bổ sung 19/7/2021 
Danh sách cập nhật ngày 10/10/2021  
Danh sách cập nhật ngày 16/10/2021  

5. Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa An Phước 
Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa An Phước (2021)

6. Phòng khám đa khoa Bình An (Quế Sơn) 
    Phòng khám đa khoa Bình An (Cập nhật) 
Phòng khám đa khoa Bình An  Quế Sơn(Cập nhật th4/2020) 
Cập nhật bổ sung ngày 26/8/2021 

7. Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa Bình An - Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc 
Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa Bình An - Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc (cập nhật) 
Danh sách người hành nghề KCB tại Phòng khám đa khoa Bình An - Khu CN Điện Nam - Điện Ngọc (cập nhật th4/2020) 
Danh sách bổ sung ngày 10/8/2021 
Danh sách cập nhật ngày 12/10/2021 
8. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Trường ĐH Phan Châu Trinh và Phòng khám ĐK Hồng Phúc - Tam Kỳ 
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung) 
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung) 
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung)
Phòng khám Hồng Phúc (bổ sung 19/5  thời điểm cập nhật 16/6)  

    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh  
    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (Bổ sung) 
   Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (Bổ sung) 
   Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (2/12/2020) 
  Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (12/12/2020) 
Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (01/2021) 
Danh sách cập nhật PKĐK ĐH Phan Châu Trinh (01/11/2021) 
    
9. 1 Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành 
 Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành (bổ sung) 
Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành (bổ sung) 
Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành (bổ sung) 
Danh sách người hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Núi Thành 2021 
Danh sách sửa đổi bổ sung PKĐK Toàn Mỹ tháng 3/2021 
Danh sách sửa đổi bổ sung PKĐK Toàn Mỹ tháng 1/4/2021 
Danh sách cập nhật ngày 01/08/2021 
Danh sách cập nhật tháng 10 năm 2021 
9.2    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc 
9.2    Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc (bổ sung) 
Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc (bổ sung th4/2021) 
Danh sách người Hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc 20/4/2021 
Danh sách người Hành nghề tại PKĐK Toàn Mỹ Đại Lộc cập nhật 31/5/2021 
Danh sách cập nhật ngày 23/7/2021 

10. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức 
     Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (1) 
     Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (2) 
     Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (3) 
 Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (4)
 Danh sách bổ sung hành nghề KCB tại BVĐK Vĩnh Đức (5) Danh sách cập nhật 24/09/2021 
Danh sách cập nhật ngày 9/10/2021
11. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thăng Hoa 
      Danh sách bổ sung (BVĐK Thăng Hoa)
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa ngày 17/07/2020 
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa ngày 31/07/2020 
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa ngày 9/2020 
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa tháng 12/2020 
Danh sách bổ sung BV Thăng Hoa tháng 01/2021 
Danh sách bổ sung 22/5/2021 
Danh sách cập nhật người hành nghề kcb tại BV Thăng Hoa ngày 28/06/2021 
Danh sách cập nhật 12/8/2021 
12. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Sống khỏe
Danh sách bổ sung tháng 2 năm 2021 
Danh sách bổ sung tháng 2 năm 2021 (2) 
Danh sách điều chỉnh giảm tháng 3 năm 2021  
Danh sách bổ sung 27/3/2021 
Danh sách bổ sung 19/4/2021 
Danh sách bổ sung 2/5/2021 
Danh sách bổ sung cập nhật 19/8/2021 
Cập nhật ngày 02/11/2021 
13. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK An Hiền 
Bổ sung danh sách hành nghề tại PKĐK An Hiền 
Bổ sung danh sách hành nghề tại PKĐK An Hiền (th4/2021) 
Danh sách cập nhật bổ sung người hành nghề tại PKĐK An Hiền (27/8) 
Danh sách cập nhật (27/8-l2) 
Cập nhật ngày 31/10/2021
14. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Phước Đức  
     Danh sách bổ sung (lần 1) 
Danh sách bổ sung (th4/2021) 
15. Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước  
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 10/4/2021)
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 01/5/2021) 
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 01/6/2021) 
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 01/7/2021) 
Danh sách người hành nghề KCB tại BVĐK Thái Bình Dương - Tiên Phước (bổ sung 20/8/2021) 
Danh sách cập nhật ngày 04/10/2021 
Danh sách cập nhật ngày 15/10/2021 
16. Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Huy Khoa 
Bổ sung lần 2 
 Danh sách người hành nghề KCB tại PKĐK Huy Khoa 21/4 
Danh sách cập nhật bổ sung PKĐK Huy Khoa ngày 22/11/2021 
17. Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành 
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành (bổ sung th4/2021) 
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành bổ sung ngày 12/4 
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành bổ sung ngày 26/4 
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành cập nhật 17/5/2021 
Danh sách người hành nghề PKĐK An Thành ngày 29/7/2021 
Danh sách cập nhật bổ sung ngày 08/10/2021 
18. Danh sách người hành nghề PKĐK Nam Việt 
Danh sách người hành nghề PKĐK Nam Việt 10/6/2021 
Cập nhật bổ sung ngày 15/8 
Cập nhật ngày 11/11/2021 
19. Phòng khám đa khoa Đoàn Thung danh sách ngày 13/6/2021 
Phòng khám đa khoa Đoàn Thung danh sách ngày 02/7/2021 
danh sách cập nhật bổ sung ngày 15/10/2021 
20. Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á 
20.1. Phòng khám đa khoa khu vực Đông Quế Sơn (19/7/2021) 
Cập nhật ngày 05/8/2021 
Cập nhật 11/8/2021 (phòng khám Đông Quế Sơn) 
Cập nhật 18/11 
20.2. Phòng khám đa khoa Tam Thăng (19/7/2021) 
Cập nhật 18/11 
21. Phòng khám đa khoa Trọng Nhân 
   Phòng khám đa khoa Trọng Nhân danh sách cập nhật ngày 28/9/2021 
 

Tin liên quan

  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam
  • Phòng chống đau mắt đỏ