Cẩm nang chuyển đổi số

Sở Thông tin Truyền thông phát hành cuốn Cẩm nang chuyển đổi số.

Sở Y tế đăng tải cuốn Cẩm nang chuyển đổi số trên website của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam hoặc website Cổng  Thông  tin điện  tử tỉnh  (địa chỉ: https://quangnam.gov.vn/) (tải tại đây)

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid