Triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về triển khai Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về triển khai Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan

  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng