Ban giám đốc

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Giám đốc: TS.BS.MAI VĂN MƯỜI
 Điện thoại cơ quan: 0235.3702.064
 Di động: 0913.406.467
 Email: muoimv@quangnam.gov.vn

 

 Phó Giám đốc: TS.BS. NGUYỄN VĂN VĂN
 Điện thoại cơ quan: 0235.3506.009
 Di động: 0914.127.432
 Email:  vannv@quangnam.gov.vn

  Phó Giám đốc: BS.CKII. DƯƠNG NGỌC VINH
 Điện thoại cơ quan: 
 Di động: 0905575764
 Email:  vinhdn1@quangnam.gov.vn
  Phó Giám đốc:  BS.CKII. HUỲNH THUẬN
 Điện thoại cơ quan: 
 Di động: 0905011989
 Email:  thuanh@quangnam.gov.vn

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid