Ban giám đốc

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Giám đốc: TS.BS.MAI VĂN MƯỜI
 Điện thoại cơ quan: 02353.702.064
 Di động: 0913.406.467
 Email: muoimv@quangnam.gov.vn

 Phó Giám đốc: TS.BS. NGUYỄN VĂN VĂN
 Điện thoại cơ quan: 02353.506.009
 Di động: 0914.127.432
 Email:  vannv@quangnam.gov.vn

 Phó Giám đốc: BS.CKII. DƯƠNG NGỌC VINH
 Di động: 0905.575.764
 Email:  vinhdn1@quangnam.gov.vn

 Phó Giám đốc:  BS.CKII. HUỲNH THUẬN
 Di động: 0905.011.989
 Email:  thuanh@quangnam.gov.vn

Tin liên quan

  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID
  • Tuyên truyền Hướng dẫn cài đặt và sử dụng SMART QUANG NAM