Sơ đồ tổ chức bộ máy

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

1. Phòng Tổ chức Hành chính:

Chức năng:  Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế, hoạt động hành chính của Sở Y tế

Trưởng phòng

Ông: Trần Xiêm

DĐ: 0911380968

Email: xiemt@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ông: Lê Xuân Bình

DĐ: 0905662868

Email: binhlx@quangnam.gov.vn

Chuyên viên 

Bà: Mai Thị Ngọc Lan

DĐ: 0906543171

Email: lanmtn@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Bà: Lê Thị Vĩ Tuyết

DĐ: 0988375002

Email: tuyetltv@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Vân

DĐ: 0984424737

Email: vanntq@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Bà: Võ Thị Thùy Linh

DĐ: 0911385345

Email: linhvtt1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Bà: Nguyễn Thị Châu Thuần

DĐ: 0905660104

Email: thuanntc@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Ông: Trương Tuấn Sơn

DĐ: 0987443998

Email: sontt6@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Ông: Cao Văn Trọng

DĐ: 0973737217

Email: trongcv@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Ông: Nguyễn Đình Lân

DĐ: 0978575004

Email: lannd@quangnam.gov.vn

Văn thư

Bà: Hồ Thị Lài

DĐ: 0368061663

Email: laiht@quangnam.gov.vn

Văn thư

Ông: Nguyễn Văn Tài

DĐ: 0935026577

Email: tainv3@quangnam.gov.vn

 

 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và thống kê tin học y tế trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòng:

Bà: Nguyễn Thị Nha

DĐ: 0913.085.545

Email: nhant1@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Bà: Đinh Thị Thanh Huyền

DĐ: 0985608118

Email: huyendtt1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên chính

Ông: Đỗ Xuân Thanh

DĐ: 0905342167

Email: thanhdx@quangnam.gov.vn

  Chuyên viên

  Bà: Nguyễn Thị Lưỡng

  DĐ: 0941711959

  Email: luongnt@quangnam.gov.vn

  Chuyên viên

 Ông:  Đặng Văn Hải

  DĐ: 0913469767

  Email: haidv@quangnam.gov.vn

  Chuyên viên

  Bà: La Thị Như

  DĐ: 0905625442

  Email: nhult@quangnam.gov.vn

 

3. Phòng Nghiệp vụ Y:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

 

Trưởng phòng

Ông: Trương Quang Bình

DĐ: 0901.966.469

Email: binhtq@quangnam.gov.vn

Phó trưởng phòng

 Ông: Nguyễn Á

  DĐ: 0986450009

  Email: an1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

 Ông: Trịnh Quang Đức

  DĐ: 0905159536

  Email: ductq1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

  Bà: Lê Thị Hồng Hà

  DĐ: 0979471058

  Email: halth4@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

 Ông: Lê Thế Anh

  DĐ: 0949953114

  Email: anhlt1@quangnam.gov.vn

 

4. BQL Quỹ khám chữa bệnh người nghèo:

Chức năng: Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đúng quy định tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg và hướng dẫn của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính tại Thông tư Liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013. Xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức quản lý, sử dụng  Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định.

 

Nhân viên

Bà: Hoàng Thị Hoa

DĐ: 0944991879

Email: hoaht41@quangnam.gov.vn

Nhân viên

Ông: Đỗ Hữu Thi

DĐ:  0964454646

Email: thidh1@quangnam.gov.vn

 

 5. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòng

Ông: Huỳnh Phước Nhất

DĐ: 0903.571.293

Email: nhathp1@quangnam.gov.vn

Phó trưởng Phòng

Ông: Phạm Hồng Hà

DĐ: 0905235299

Email: haph@quangnam.com.vn

  Chuyên viên

  Bà: Trần Thị Mỹ Duyên

  DĐ: 0975410649

  Email: duyenttm@quangnam.gov.vn

  Chuyên viên

  Bà: Trần Đoàn Thảo Nguyên

  DĐ: 0914320685

  Email: nguyentdt@quangnam.gov.vn

6. Thanh tra Sở Y tế:

Chức năng: Thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Chánh Thanh tra

Ông: Dương Đạt

DĐ: 0905625978

Email: datd@quangnam.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Ông: Đặng Công Thu

DĐ: 0905.898.323

Email: thudc@quangnam.gov.vn

Thanh tra viên

 Ông: Lê Anh Nhật

  DĐ: 0378911840

  Email: nhutla@quangnam.gov.vn

 

7. Công đoàn ngành Y tế:

Chức năng:  Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Quảng có 43 Công đoàn cơ sở trực thuộc (trong đó 07 công đoàn cơ sở sự nghiệp ngoài công lập, 03 công đoàn cơ sở hành chính nhà nước, 33 công đoàn cơ sở đơn vị sự nghiệp công lập)

         Công đoàn đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

         Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

          Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

   Phó Chủ tịch

   Bà: Võ Thị Tĩnh

   DĐ: 0982325716

   Email: tinhvt1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Bà: Nguyễn Thị Thúy Nga

DĐ: 0937865339

Email: ngantt7@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan

DĐ:  0911363068

Email: lanntt2@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan