Sơ đồ tổ chức bộ máy

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

1. Phòng Tổ chức Hành chính:

Chức năng:

 Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế, hoạt động hành chính của Sở Y tế

Trưởng phòng

Trần Xiêm

ĐTCQ:
ĐT: 911380968
Email: xiemt@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Ths. Lê Xuân Bình
ĐT: 0905662868
Email: binhlx@quangnam.gov.vn

Chuyên viên 

Mai Thị Ngọc Lan
ĐT: 0906543171
Email: lanmtn@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Lê Thị Vĩ Tuyết
ĐT: 0988375002
Email: tuyetltv@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Nguyễn Thị Quỳnh Vân
ĐT: 0984424737
Email: vanntq@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Võ Thị Thùy Linh
ĐT: 0911385345
Email: linhvtt1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Nguyễn Thị Châu Thuần
ĐT: 0905660104
Email: thuanntc@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Trương Tuấn Sơn
ĐT: 0987443998
Email: sontt6@quangnam.gov.vn

Chuyên viên

Cao Văn Trọng
ĐT: 0973737217
Email: trongcv@quangnam.gov.vn

Văn thư

Hồ Thị Lài
ĐT: 0368061663
Email: laiht@quangnam.gov.vn

Văn thư

Nguyễn Văn Tài
ĐT: 0935026577
Email: tainv3@quangnam.gov.vn

 

 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Chức năng:

 Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch và thống kê tin học y tế trên địa bàn thành phố.

Trưởng phòng:BS. Nguyễn Thị Nha
DĐ: 0913.085.545
Email: nhant1@quangnam.gov.vn
Phó Trưởng phòng

Đinh Thị Thanh Huyền
DĐ: 0985608118

Email: huyendtt1@quangnam.gov.vn

Chuyên viên chínhĐỗ Xuân Thanh
Email: thanhdx@quangnam.gov.vn
DĐ: 0905342167
  Chuyên viên  Nguyễn Thị Lưỡng
  Email: luongnt@quangnam.gov.vn
  DĐ: 0941711959
  Chuyên viên  Đặng Văn Hải
  Email: haidv@quangnam.gov.vn
  DĐ: 0913469767
  Chuyên viên  La Thị Như
  Email: nhult@quangnam.gov.vn
  DĐ: 0905625442
  Chuyên viên  Phan Anh Thống
  Email: thongpa@quangnam.gov.vn
  DĐ: 0984233199

 

3. Phòng Nghiệp vụ Y:

Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

Trưởng phòngThS.Trương Quang Bình
ĐTCQ: 0235.3852330
DĐ: 0901.966.469
Email: binhtq@quangnam.gov.vn
Phó trưởng phòng  Nguyễn Á
  DĐ: 0986450009
  Email: an1@quangnam.gov.vn
Chuyên viên  Trịnh Quang Đức
  DĐ: 0905159536
  Email: ductq1@quangnam.gov.vn
Chuyên viên  Lê Thị Hồng Hà
  DĐ: 0979471058
  Email: halth4@quangnam.gov.vn
Chuyên viên  Lê Thế Anh
  DĐ: 0949953114
  Email: anhlt1@quangnam.gov.vn

 

4. BQL Quỹ khám chữa bệnh người nghèo:

Chức năng:

 

Nhân viênTrần Thị Hạnh
DĐ: 0906444974
Email: hanhtt5@quangnam.gov.vn
Nhân viênĐỗ Hữu Thi
DĐ:  0964454646
Email: thidh1@quangnam.gov.vn

 

 5. Phòng Nghiệp vụ Dược:

Chức năng:

 Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người trên địa bàn tỉnh.

Trưởng phòngDS. CKII Huỳnh Phước Nhất
ĐTCQ: 0235.3810106
DĐ: 0903.571.293Email: nhathp1@quangnam.gov.vn
Phó trưởng Phòng

DS. CKI Phạm Hồng Hà

DĐ: 0905235299

Email: haph@quangnam.com.vn

Chuyên viênDS.CKI Trịnh Lương Nhơn
ĐTCQ:0235.3810106
DĐ:0984.497.932
Email: nhontl1@quangnam.gov.vn
  Chuyên viên  Trần Thị Mỹ Duyên
  DĐ: 0975410649
  Email: duyenttm@quangnam.gov.vn
  Chuyên viên  Trần Đoàn Thảo Nguyên
  DĐ: 0914320685
  Email: nguyentdt@quangnam.gov.vn

6. Thanh tra Sở Y tế:

Chức năng:

 Thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Chánh Thanh traBS.CKI Dương Đạt
DĐ: 0905625978
ĐTCQ:  0235.3812088
Email: datd@quangnam.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra

CN. Đặng Công Thu
ĐTCQ:  0235.3812088
DĐ: 0905.898.323

Email: thudc@quangnam.gov.vn

 

7. Công đoàn ngành Y tế:

Chức năng:

 

Chuyên viênNguyễn Thị Thúy Nga
DĐ: 0937865339
Email: ngantt7@quangnam.gov.vn
Chuyên viênNguyễn Thị Thanh Lan
DĐ:  0911363068
Email: lanntt2@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan

  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid