Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 1095/UBND-NCKS về việc triển khai quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Chỉ thị 05/CT-TTg (tải tại đây)

Tin liên quan