Thông báo triển khai chuẩn hóa mã số thuế cá nhân đáp ứng việc Chuyển đổi số Quốc gia theo Đề án 06

Ngày 22/5/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 640/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Đồng thời, Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06); tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. (File đính kèm)

Tin liên quan

  • Triển khai Mô hình khám chữa bệnh bằng CCCD tích hợp BHYT
  • Truyên truyền Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID