Thông báo Công văn số 9097/QLD-CL ngày 17/8/2023 của Cục Quản Lý Dược V/v sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3; Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/8/2023 ủa Cục Quản Lý Dược V/v sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3.

Ngày 22/8/2023 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 2037/SYT-NVD và Công văn 2038/SYT-NVD công báo: 1. Công văn số 9097/QLD-CL ngày 17/8/2023 thông báo các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracyclin TW3 (Tetracyclin hydroclorid 250mg), SĐK: VD-28109-17, có quy cách đóng gói lọ 400 viên,nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3, ghi ngày sản xuất từ sau ngày 01/01/2021 đến nay là thuốc giả; 2. Công văn số 9098/QLD-CL ngày 17/8/2023 thông báo các sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Clorocid TW3 (Cloramphenicol 250mg), SĐK: VD-25305-16, nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 có ghi ngày sản xuất từ sau ngày 15/9/2019 đến nay là thuốc giả. Sở Y tế thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, người sử dụng thuốc không buôn bán, sử dụng các thuốc nêu trên.

File công văn đình kèm tải tại đây:

Cv 2037/SYT-NVD

Cv 2037/SYT-NVD

Cv 9097/QLD-CL

Cv 9098/QLD-CL

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam