Công văn số 27/CV-BQLQKCBNN ngày 01/12/2023 của Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo về việc Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thanh toán Chi hỗ trợ Quỹ khám chữa bệnh người nghèo

Ngày 01/12/2023, Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo ban hành Công văn số 27/CV-BQLQKCBNN với nội dung: Tạm dừng tiếp nhận tiếp nhận hồ sơ chi hỗ trợ đến hết ngày 01/12/2023 cho đến khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam;

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam