LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2024

 

Trong 2 ngày 18&19/5, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam,  Công đoàn ngành Y tế tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng công chức, viên chức và người lao động ngành Y tế năm 2024.