Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Ngày 21/5/2024, Bộ Y tế có Quyết định 1332/QĐ-BYT về việc ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, Quyết định 1332/QĐ-BYT ban hành Phụ lục về thí điểm Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. “Sổ sức khoẻ điện tử” để áp dụng thí điểm cho người bệnh, sử dụng tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân và các nhu cầu khác của người dân phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Nội dung Sổ sức khỏe điện tử được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập, ký số và để tích hợp trên ứng dụng VneID. Sổ sức khỏe điện tử để áp dụng thí điểm cho người bệnh, sử dụng tại tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân và các nhu cầu khác của người dân phù hợp với các quy định của pháp luật.

Chuẩn và định dạng liên thông dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử thực hiện theo quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

"Việc hiển thị các nội dung thông tin trong Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng điện tử bảo đảm đầy đủ, thuận tiện khi sử dụng, dễ truy cập, dễ xem, thuận tiện tra cứu".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2024.

Quyết định 1332/QĐ-BYT

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam