Kiện toàn tổ chức bộ máy, Nâng cao năng lực QLNN và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương.

Ngày 24/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4660/KH-UBND về việc Triển khai Thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với mục tiêu cụ thể như sau:


1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

a) Kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị chuyên trách về CNTT; tăng cường bố trí biên chế từ nguồn biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp mới về CĐS. 

b) 100% các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các 4 xã, phường, thị trấn chú trọng bố trí bộ phận hoặc đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp CĐS tại cơ quan, đơn vị. 

c) 100% các tổ chức, cá nhân trong Mạng lưới CĐS được tiếp cận và sử dụng các nền tảng số và bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ QLNN và thực thi pháp luật về CĐS.

d) Tuyên truyền, giới thiệu và phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ QLNN và thực thi pháp luật về CĐS. 

2. Định hướng đến 2030 

a) Mạng lưới CĐS được hình thành, hoạt động hiệu quả, gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CĐS quốc gia.

 b) 100% đội ngũ nhân lực thực hiện nhiệm vụ CĐS từ tỉnh đến cơ sở hằng năm được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu QLNN và thực thi pháp luật về CĐS, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ và VTVL.

Kế hoạch 4660/KH-UBND tải tại đây

Tin liên quan

  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam