Ngày chuyển đổi số 10.10

"Ngày Chuyển đổi số quốc gia" là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông báo triển khai chuẩn hóa mã số thuế cá nhân đáp ứng việc Chuyển đổi số Quốc gia theo Đề án 06

Ngày 22/5/2023, Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 640/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Đồng thời, Việc chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế với mã số định danh cá nhân nhằm cụ thể hóa Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06); tiến tới chuyển sang sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. (File đính kèm)

Hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Hiện nay, theo khoản 8, Điều 13 Nghị định số 59/2022/NĐ-CP: Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Ngày 02/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 1095/UBND-NCKS về việc triển khai quán triệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Triển khai Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 28/10/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2955/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cẩm nang cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam

Sở Nội vụ biên soạn “Cẩm nang cải thiện chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công tỉnh Quảng Nam”, tài liệu nhằm cung cấp thêm một số kiến thức và kỹ năng quản trị cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về triển khai Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
  • Phòng chống đau mắt đỏ
  • Phòng chống bệnh Tay - chân - miệng