Triển khai Kế hoạch số 1543/KHUBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về triển khai Kế hoạch số 1543/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Cẩm Nang chuyển đổi số

Cẩm Nang chuyển đổi số

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRẠM Y TẾ

Sáng 25/6, Sở Y tế có buổi làm việc với Sở Tài chính, VNPT, Viettel Quảng Nam và một số đơn vị có liên quan nhằm thống nhất một số nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã, phường. Ts. Bs Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi làm việc.

Kế hoạch Chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế

Sở Y tế tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 767/KH-SYT về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid