Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam công bố cơ sở y tế đáp ứng là cơ sở thực hành trong đào tạo

Ngày 23/8/2023, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 844/KSBT-KHNV về việc Công bố Cơ sở Y tế đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam