Thông báo triệu tập thí sinh của kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam năm 2023

ngày 15/01/2024, HĐTD Viên chức chuyên ngành y tế Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ban hành thông báo số 162/TB-HĐTD về việc triệu tập thí sinh của kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam năm 2023.

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 25/9/2023, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 2469/TB-HĐTD, Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam năm 2023.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN TỈNH NĂM 2023

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Miền núi Phía bắc Quảng Nam và Kế hoạch tuyển dụng vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Thông báo về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế

Thông báo số 66/TB-SYT ngày 12/01/2023 của Sở Y tế về việc nhận Quyết định tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGOÀI CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế Quảng Nam Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhưng không trúng tuyển vào đơn vị đã đăng ký ban đầu theo Phiếu đăng ký dự tuyển đến để chọn đơn vị công tác theo các chỉ tiêu còn lại theo quy định tại khoản 3, mục VI kế hoạch số 6204/KH-UBND.

Thông báo số 2594/TB-HĐTD ngày 15/11/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Y tế về việc trúng tuyển và hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021

Về việc Thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thông báo 2275/TB-HĐTD ngày 07/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyển ngành

Thông báo 2275/TB-HĐTD ngày 07/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyển ngành Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1973/TB-HĐTD ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng

Thông báo Điểm thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1845/TB-HĐTD về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam

Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam.

Thông báo số 1725/TB-HĐTD ngày 28/7/2022

Thông báo Danh sách thì sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức liên quan đến ngành Y tế Quảng Nam năm 2021
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam