Thông báo số 1973/TB-HĐTD ngày 31/8/2022 của Hội đồng tuyển dụng

Thông báo Điểm thi vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị liên quan đến ngành Y tế tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 1845/TB-HĐTD về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam

Thông báo về việc tổ chức thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành y tế Quảng Nam.

Thông báo số 1725/TB-HĐTD ngày 28/7/2022

Thông báo Danh sách thì sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức liên quan đến ngành Y tế Quảng Nam năm 2021

THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN TẬP

Thông báo số 1475/TB-HĐTD ngày 28/6/2022 của Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành y tế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH

Thông báo số 1330/TB-HĐTD ngày 09/6/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Kế hoạch 6204/KH-UBND của UBND tỉnh về Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021

Kế hoạch 6204/KH-UBND của UBND tỉnh về Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế và các đơn vị sự nghiệp liên quan đến ngành y tế tỉnh Quảng Nam năm 2021
  • Hướng dẫn cài đặt PC Covid