Thông báo chào giá

Thông báo thư mời chào giá

Ngày 03/5/2024, Bệnh viện Da Liễu tỉnh Quảng Nam ban hành thông báo số 192/TB-BVDL về việc yêu cầu báo giá mua sắm thiết bị y tế bệnh viện năm 2024.

Thông báo chào giá trang thiết bị dùng chung

Ngày 29/11/2023, Sở Y tế Quảng Nam ban hành thông báo mời chào giá trang thiết bị dùng chung năm 2023.
  • Ban hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID
  • Hướng dẫn Nộp Hồ sơ trực tuyến DVC Quảng Nam